Maatregelen water op straat

Rhenen

In dit BRP is gekeken naar water op straat en wateroverlast. Er zijn geen vuiluitworp berekeningen uitgevoerd. Daarom is in de maatregelensfeer de focus op hydraulische maatregelen (bijvoorbeeld het vergroten van leidingen). Om te voldoen aan de zelf-opgelegde eis van beperkte hinder die maximaal eens per twee jaar optreedt (zie beleid) dienen door de gemeente Rhenen nog verschillende maatregelen genomen te worden. De geformuleerde maatregelen zijn weergegevens op de kaart rechts.

Bij het opstellen van de maatregelen is rekening gehouden met:

- Het geschatte risico van het berekende water op straat;

- De mogelijkheid om doelmatige of effectieve maatregelen uit te kunnen voeren

Na uitvoering van deze maatregelen wordt op elke locatie aan de norm voldaan, voor zover dit doelmatig kan worden gerealiseerd. Bij resterende locaties waar water op straat wordt berekend betreft het zeker geen wateroverlast (bij een bui08).

Gedurende het proces om het BRP op te stellen zijn er op verschillende momenten adviezen gegeven over onderhoud en aankomende vervangingen. Zo is het onderhoud van de knijpconstructies een aandachtspunt. Hetzelfde geldt voor de duikers van de watergang aan de Lijnweg.

Maatregelen extreme neerslag

Na de hemelwaterstresstest zijn er klimaatdialogen met burgers en andere stakeholders gehouden. Het doel van deze dialogen was een nog beter beeld krijgen van de situatie tijdens hevige neerslag en om mogelijke kansen voor maatregelen te identificeren. Het eerste doel is bereikt, de opbrengst voor het tweede doel was zeer beperkt. Op basis van de tekeningen die gemaakt zijn met de resultaten van de klimaatdialogen (zie onder) en op basis van de rekenresultaten zijn voor Remmerden, Rhenen en Achterberg maatregelen uitgewerkt. Het effect van deze maatregelen geeft een beeld van de mogelijkheden die de gemeente heeft in het kader van de klimaatadaptatie.

  1. Resultaten klimaatdialoog Rhenen
  2. Resultaten klimaatdialoog Achterberg