Rioolstelsel

Op deze kaart zijn de gemengde (afvalwater en hemelwater) en gescheiden rioolstelsels van de gemeente Rhenen weergegeven (huidige situatie). Door met uw muis op een ‘element’ (bijvoorbeeld een put) te klikken kunt u extra informatie opvragen.

Het oppervlaktewater wat relevant is voor de stedelijke afwatering is meegemodelleerd. In deze kaart ziet u om welke watergangen het gaat.

In deze kaart vindt u de belangrijkste kenmerken van de bemalingsgebieden van de gemeente Rhenen. Door te klikken op een bemalingsgebied kunt u de informatie van het gebied opvragen.

Enige toelichting is op zijn plaats:

- Ten opzichte van het vorige BRP zijn er soms significante verschillen qua gebiedskenmerken. Dit komt waarschijnlijk vooral door recente maatregelen (afkoppelen) en inbreidingen. Ten opzichte van het vorige BRP zijn de injecties van drukrioleringen voor het overzich als extra inwoners opgenomen, waardoor bijvoorbeeld bij Geertesteeg veel meer inwoners zijn weergegeven dan in de vorige kenmerkenbladen

- De berekende onderdrempelberging in m3 is de bruto onderdrempelberging. De onderdrempelberging in mm is de netto berging waarbij de verloren berging eraf gehaald is.

- Doordat de gemeente Rhenen in hellend gebied ligt is de zogenaamde 'statische onderdrempelberging' in de rioolstelsels relatief klein. In werkelijkheid zal er meer geborgen worden door de 'dynamische berging'.

- De randvoorzieningen zijn niet meegenomen in de berekende berging van de deelgebieden. De pompcapaciteit van het leegpompen van de randvoorzieningen is niet meegenomen in het berekenen van de pompovercapaciteit.

- Remmerden is een complex gescheiden stelsel waar met name het DWA-systeem nog niet volledig in beeld is. Vanwege de focus op hemelwater in dit BRP is de exacte situatie niet verder uitgezocht. Hierdoor zullen sommige waarden (bijvoorbeeld de verloren berging) waarschijnlijk niet correct zijn.