Beleid gemeente Rhenen

In de onderstaande tabbladen is het beleid van de gemeente Rhenen opgenomen wat betreft hemelwater en wateroverlast. Deze informatie is afkomstig uit het vGRP.

In het vGRP van de gemeente Rhenen is het volgende opgenomen over het hemelwaterbeleid / wateroverlast:

‘Regenwater is in principe schoon. Het is niet efficiënt om het schone water eerst te mengen met afvalwater om het daarna op de rwzi weer te zuiveren. Het is slimmer om het schone regenwater gescheiden te houden. De beste oplossing is om het regenwater lokaal (op de plek waar het valt) te gebruiken of in de bodem te infiltreren. Er is dan geen afvoer nodig, het rioolstelsel heeft minder piekbelasting en het grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld.’

Dit betekent dat in principe de te bedenken maatregelen zouden moeten uitgaan van het vasthouden van water. Bij het omgaan met extreme neerslag valt er dan te denken aan het aanleggen van tijdelijke berging of het tegenhouden van water in lokale depressies. Bij het oplossen van lokale hydraulische knelpunten ligt het vasthouden van water over het algemeen niet voor de hand. Bij specifieke problemen kan er dan ook van het algemene principe worden afgeweken.

 

De gemeente zet in op het beperken van wateroverlast bij het inzamelen, verwerken en transporteren van regenwater en stedelijk afvalwater. Helemaal nu de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI nog zwaardere regenbuien voorspellen. Het is echter onbetaalbaar om de riolering zo te dimensioneren dat alle regenbuien ondergronds verwerkt kunnen worden. Er moet ook naar bovengrondse oplossingen worden gekeken. Bij inrichting van het openbaar gebied houdt de gemeente hier rekening mee, om de overlast bij zeer hevige neerslag zoveel mogelijk te beperken. In de komende planperiode worden maatregelen getroffen op de locaties waar in de zomer van 2014 wateroverlast is opgetreden. Bij planontwikkeling, wegen- en groenprojecten en overige activiteiten voert de gemeente een watertoets uit, waarbij de gemeente ook de principes van de klimaat actieve stad meeneemt.

In het recente verleden heeft de gemeente Rhenen te kampen gehad met extreme neerslag met als gevolg wateroverlast. Op basis daarvan zijn al vele maatregelen ter verbetering van de situatie genomen. Dit is ook te zien in onderstaande video.

Conform het hemelwaterbeleid werkt Rhenen hard aan het afkoppelen van verhard oppervlak. Het afkoppelen van verhard oppervlak zorgt voor kleinere risico’s op wateroverlast, verminderen van (vuilemissie via) riooloverstortingen en een duurzamer riolerings- en watersysteem. In het waterplan is een streefbeeld voor 2025 opgenomen. Dit streefbeeld luidt: ‘In Elst, Rhenen en Achterberg is circa 30% van het verharde oppervlak van de riolering afgekoppeld (t.o.v. 1998)’.

In het vGRP 2015-2019 is weergegeven hoe de afkoppelinspanning in de gemeente Rhenen vordert: