Kosten en advies

In onderstaande tabellen zijn de maatregelen en de geraamde kosten weergegeven om te voldoen aan de normstelling.

KKG = kostenkengetallen op basis van kennisbank RIONED (Peiljaar 2015)

De tweede tabel geeft de raming voor de klimaatmaatregelen. Dit kan als indicatie worden gezien en is bedoeld als extra informatie in de nadere discussie over de klimaatmaatregelen.

Kostenkengetallen op basis van expert judgement (Peiljaar 2019). Gezien het doel van de ramingen biedt het vooralsnog geen meerwaarde de kosten nader te specificeren.

In dit BRP zijn de rioolstelsels van de kernen Remmerden, Achterberg en Rhenen doorgerekend. Omdat er ook gekeken is naar zeer extreme situaties qua neerslag is waar nodig ook het oppervlaktewater en stroming over maaiveld in de berekeningen meegenomen. Op basis van de berekeningen, en ervaringen uit het verleden, zijn mogelijke knelpunten bepaald.

Vervolgens zijn voor twee situaties mogelijke maatregelen geformuleerd:

  1. Normsituatie: een bui die qua intensiteit en volume eens in de twee jaar voorkomt
  2. Extreme situatie: een bui die qua intensiteit en volume eens in de honderd jaar voorkomt
De manier hoe de mogelijke maatregelen behandeld moeten worden verschilt. Dit heeft met name met de urgentie te maken. Er kunnen drie situaties worden onderscheiden:
  1. Op locaties waar er water op straat wordt berekend bij de normsituatie én waar klachten bekend zijn wordt aangeraden de voorgestelde maatregelen met prioriteit uit te voeren.
  2. De locaties waar er water op straat wordt berekend bij de normsituatie maar waar geen klachten bekend zijn wordt aangeraden de voorgestelde maatregelen mee te nemen bij een reguliere vervanging.
  3. De maatregelen die worden voorgesteld bij de extreme situatie dienen in een bredere context te worden gezien. Deze maatregelen zijn voorstellen van stakeholders of algemene, niet geoptimaliseerde, maatregelen op basis van 1 berekening van een extreme bui. Er wordt daarom geadviseerd deze maatregelen niet zondermeer uit te voeren, maar de kennis over de werking van de maatregelen mee te nemen in het vervolg van het klimaatadaptatieproces.